Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

FELHÍVÁS

ÓVODAI BEÍRATÁSRA

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2023. (III. 2.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre Szekszárd város óvodáiba a beíratás

2023. április 24-én (hétfő)            8.00-17.00 óráig

 

2023. április 25-én (kedd)             8.00-17.00 óráig

 

I.                   Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.

(Telefon: 74/528-900)

Hozzá tartozó óvodaépületek:

Kölcsey ltp. 15.

Wosinsky Mór ltp. 4. (választható német nemzetiségi nevelés)

Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti 1. számú óvodai körzet.

(Német nemzetiségi nevelés igénye esetén a város egész lakóterületéről fogadják a jelentkezőket.)

További tudnivalók:

1.    A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-       a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,

-       a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint

-       a gyermek orvosi igazolása.

 

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét!

 

2.    Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

3.    Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv[1]) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.

 

4.    Teendő külföldön tartózkodás esetén:

Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő – a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül – írásban köteles erről értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

5.    Beíratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének következményei:

Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján szabálysértést követ el, és eljárás indítható ellene.

 

6.    Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

7.    Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:

A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket. A gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el.

A működési (felvételi) körzettel nem rendelkező óvoda a város egész lakóterületéről fogadja a gyermekeket.

 

8.    Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követően, 2023. május 19-ig értesítik a szülőket.

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve.

 

9.    Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele:

A lehetőségekről érdeklődjenek a választott óvodában.

 

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.

 

Szekszárd, 2023. március 2.

 

                                                                                 dr. Gábor Ferenc s.k.

                                                                                                  jegyző 

Várunk a Babusgató csoportba!!!

Kedves Szülők!


Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy
a 2021. évi „Adventi Vásár”
bevétele: 591.000,- Ft.
Köszönjük minden kedves szülőnek
a támogatást!
A bevételt az épületek udvari játékainak fejlesztésére fogjuk fordítani.


Sebestyén Györgyi                          Dr. Sárosi József
                 intézményvezető                           alapítvány elnöke
Hírek
Étkezés befizetés időpontja:     
2023. 01.10. 7:30-11.00 óráig
2023.01.24    7.30-11.00 óráig
craft 2203539_1920

Események

Miért a mi óvodánkat válassza?

„ Hallottam és elfelejtettem. Láttam és emlékszem rá. Csináltam és megértettem.”
(kínai közmondás)
Tehetséggondozás:  5-6 éves, illetve iskolába készülő gyermekek számára olyan műhely tevékenységek biztosítása, mely önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét. Gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése.
 

Szakképzett óvónők

Tehetséggondozás

Iskola előkészítés sokszínű formája

Fejlesztő foglalkozások

Sport szakkörök

Nyelvoktatás

Legnépszerűbb foglalkozások az oviban

Néptánc, Ovi foci, Német nyelvoktatás, Gyógytestnevelés, Alapozó mozgásfejlesztés

Gyógytestnevelés

Tevékenységek célja az egészséges testtartás kialakítása és a lábstatikai eltérések korrigálása.

Nyelvoktatás

Wosinsky óvodában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik 4 csoportban, az óvónő biztos nyelvtudása modellt jelent a gyermekek számára az utánzáson alapuló nyelvi nevelés folyamatában. Fontos feladatunk a nemzetiségi kultúrához kötött hagyományok ápolása.

Ovi foci

Az éves program során 4 fesztivál kerül megrendezésre, melyen a szülők is részt vehetnek, így láthatják az év során végzett tevékenységek eredményét.

Mozgásterápia

Az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal.

 

 Kedves Szülők! 

Az intézményünk alapítványa köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását.

Az alapítványi bevételt az óvodába járó gyermekek hatékony nevelésére, oktatására, eszközök vásárlására fordítjuk
Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány

Adószám:18280692-1-17

A gyermekek és nevelőtestület nevében
köszönjük támogatását!


 

Kapcsolat

Alapítványunk

 
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 15.

Óvodavezető: Sebestyén Györgyi
Telefon: +36 74 528 900
Mobil: +36 20 3404461
E-mail: oviszekszard@gmail.com
 
A gyerekek képességeinek fejlesztése érdekében oktatások, kulturális és szabadidős rendezvények, foglalkozások, táborok szervezése, azok lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése. A gyermekek ellátásához, neveléséhez szükséges eszközök gyűjtése, beszerzése, javíttatása. Telephelyek működésének elősegítése. A fent megjelölt célok megvalósítása érdekében adományok, hozzájárulások gyűjtése, pályázatok készítése és benyújtása.
Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány
Bankszámlaszám: 10104617-09006000-01003009
Adószám: 18280692-1-17

Elérhetőség:

Hétfő - csütörtökig: 8.00 - 16:00
Pénteken: 8:00-12:00