Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Maci csoport

szeretettel várunk: Andi és Timi óvónéni, friderika dajka néni


SZAKÉRTELEM - TAPASZTALAT- GONDOSKODÁS - EGYÉNI FEJLESZTÉS
A Maci Csoportban két tapasztalt óvodapedagógus: Szabó Andrea és Moizes-Czita Tímea várja a gyermekeket. Lérántné Madár Friderika: mosolygós, melegszívű dadus nénink biztosítja az érzelmi biztonságot és jó közérzetet adó gondoskodást.
MOZGÁSALAPÚ FEJLESZTÉS

A gyermekek képességfejlesztését a mozgásban alapozzuk, ebből indul a gondolkodás, a beszéd, a matematikai képességek fejlesztése és a gyermekek a Delecato módszerrel megvalósított mozgásfoglalkozásokon elsajátítják a mozgáskotta használatát is. Itt történik a primitív reflexek leépítése, ami a szépírás alapja, az egyensúlyérzék fejlesztése, ami a hosszútávú figyelem kialakítását segíti. A nagymozgások könnyed kivitelezése a szem-kéz koordináció kialakítása a finommozgást, szépírást segíti majd elő. Szemfixációs gyakorlatokkal alapozzuk a gyermek visszatalálását a füzetbe másolás során, a testséma, irányok, a jobb-bal oldal fejlesztésével pedig előkészítjük a füzetben-könyvben való tájékozódást. Ritmus gyakorlatokkal alapozzuk a helyes írást, a helyes beszédritmust az olvasáshoz. A mozgássorozatok végzésével a periodikus soralkotást, az időbeli tájékozódást segítjük, ami a rövid-hosszú magánhangzók, mássalhangzók megkülönböztetésében fogja segíteni gyermekeinket az iskolai élet sikeres megkezdésében. Munkánkban részt vesz Todero Csilla mozgásfejlesztő, akivel együttműködve végezzük a gyermekek mozgás alapú fejlesztését.
 
KORSZERŰ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK A SIKERES ISKOLAKEZDÉSHEZ
A modern iskolapedagógia és a munkahelyek is egyre inkább a kooperatív tanulási technikákat alkalmazzák, ezért csoportunk megismerteti a gyermekeket a kooperatív ábrázolási és konstruálási módokkal és kooperatív, mikro csoportos játékba ágyazott tanulásszervezéssel biztosítja az együttműködéshez, a sikeres iskolakezdéshez és az életben való beváláshoz  szükséges képességek gyakorlását. A sikeres iskolakezdéshez szükséges érzelmi intelligencia fejlesztését játékos gyakorlatokkal, kapcsolatteremtő és kooperációs drámajátékokkal, kooperatív ábrázolással, építésekkel valósítjuk meg.
A gyermekek érzelmi biztonságát és kiegyensúlyozottságát Freneit technikákkal, lazító, relaxációs játékokkal, bizalom és érintést adó drámajátékokkal, feszültségoldó technikák megismertetésével segítjük.
Egyéni bánásmódot és fejlesztést biztosítunk az izgalmas kutató, felfedező tanulási tevékenységeinkkel, és a már képszerűbb gondolkodást igénylő saját készítésű játékainkkal, melyeket a gyermekek egyéni érdeklődéséhez és fejlettségi szintjéhez igazítunk.
ÉLMÉNY A TANULÁS
TEREPFOGLALKOZÁSOK
Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek minél több olyan tapasztalat és ismeretszerző terepfoglalkozást nyújtsunk, ahol átélik a néphagyományt, ahol minden érzékszervükkel érinthetik, tapasztalják a természet kincseit és védelmének fontosságát, miközben mi segítjük őket az ebben rejlő matematikai tartalmak felfedezésében, a fogalmak kialakításában, gondolkodási műveletek végzésében.
NÉMET NYELV
Csoportunkban a német nyelv megjelenik minden nevelési területen az életkori sajátosságok és egyéni érdeklődés figyelembe vételével. Cél a német nyelv megismerkedése, megszerettetése, hogy a gyermekek örömmel vegyenek részt a különböző tevékenységekben, teljes személyiségük fejlődjön. A gyermeki kíváncsiságra, játékosságra építve válik az óvodások számára a nyelvtanulás játékká. A rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetek biztosítják az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást. A német nyelvű mondókák, dalok, mesék, bábjátékok, körjátékok, mozgásos és egyéb tevékenységhez kapcsolt játékok napirendbe történő beépítésével játékos módon, spontán ismerkednek a nyelvvel, a hagyományokkal. Óvodánk „Zipfel-Zapfel” tehetségműheléyben is sok sikerélményt nyújtó német nemzetiségi identitást alakító fejlesztő tevékenység várja a gyermekeket.
Népmese feldolgozó módszerrel megvalósított élményfoglalkozásokon aktivizáljuk gyermekeink beszéd és metakommunikációs képességeit: meseszövés, bábjáték, mesefonal átadás, képről mesélés,  mese mimetizálás és mesedramatizálás során fejlődik verbális kifejező képességük és kommunikációs képességeik. A kooperatív ábrázolással maguk által készített díszletek között élhetik át a mesék szerepeit, helyszíneit és csodáit, mely alakítja belső képalkotó képességüket és kreatív, alkotó fantáziájukat. A jelmezek segítik a szerepátélést, szereptartást, mely a feladattudat alapja lesz, röpítik a fantáziát, inspirálják az önkifejező készséget, mely a kreativitás alapja. A zene szárnyán repülünk a mesék világába, ahol az érzelmek feldolgozásra kerülnek, a lélek gyógyulásra talál, az asszociatív gondolkodás pedig szárnyakra kel.
MONDD EL-JÁTSZD EL-TÁNCOLD EL-RAJZOLD KI-ENGEDD EL
Ezek az élmények inspirálják gyermekeinket a belső képalkotásra, a vizuális önkifejezésre, ezért sok egyedi meserajz születik csoportunkban, melyekkel rajzpályázatokon veszünk részt. Idén 3 pályázaton indultunk eddig, ahonnan gyermekeink első helyezést és különdíjakat hoztak el, sikerélményeik további alkotásra inspirálják őket.
Ének-zenei foglalkozásainkban megjelennek az ”Így tedd rá” élménypedagógiai módszer elemei is, mely a vizuális és az auditív észlelés játékos összekapcsolásával hatékonyan segíti az ugrós néptánc elemeinek elsajátítását. Színekhez és formákhoz kötött térformaváltásai a térforma érzéket, a gyermekek által is összeállítható pályái lehetővé teszik az önálló mozgásimprovizációk létrehozását, fejlesztve a gyermekek mozgáskreativitását. A játékos táncos pályák lehetőségeit kihasználva fejleszti a számlálás, periodikusság és a jobb-bal oldaliság érzékelését, melyet tudatosan építünk be a programba, összekapcsolva mozgáskotta elemeivel.
MŰVÉSZETPEDAGÓGIA – KREATIVITÁS
Nagy hangsúlyt kapnak a művészet pedagógiák: a bábjáték, a vizuális és mozgásos önkifejezést segítő tevékenységek, melyeket az igényes módszertanból választott zenék inspirálnak. A gyermekek játékos ritmusérzék fejlesztő játékokban vehetnek részt, melyek az olvasáshoz szükséges beszédritmust alapozzák, a dallamrajzolások a belső képalkotást és a zenei írás-olvasást alapozzák, a dallamimprovizációs játékokkal pedig zenei kreativitásukat művelhetik gyermekeink. A mozgás és a tánc során is arra törekszünk, hogy minél több érzékelő csatornát kapcsoljunk egy cselekvéshez, mert így mélyülhetnek el igazán ismereteik, emelkednek készség szintre képességeik.
A tanulás óvodás gyermek esetében csak motivált érzelmi állapotban hatékony, ezért az ilyen pozitív érzelmeket megmozgató élményekhez kötjük a matematikai és külső világ megismerését célzó tevékenységeket is. Az óvodás gyermek cselekvéshez kötött gondolkodási műveletekre képes, ezért minden élmény cselekvés alapú, nagy teret biztosítunk az önálló tapasztalatszerzésre, az esztétikus, sok féle nagyságú, felületű, változatos forma és színélményt adóeszközökkel való manipulálásra, amelyek közt a pedagógusok segítik az összefüggések, következtetések, relációk felfedezését és megnevezését. Problémaadással, kísérletezéssel és a gyermekek érdeklődésére épített projektekkel tartjuk életben a motivált tanuláshoz szükséges figyelmet és tanulás örömöt, mely az élethosszig tartó tanulás alapja.
KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETMÓD
Gyermekeink számára természetessé vált, hogy a feleslegessé vált tárgyakba új funkciót lássanak bele, tudják, hogy kreatív újrahasznosítási barkácsötleteiket további eszközökkel támogatjuk. Folyamatos gyűjtögető akcióinkkal a hozzánk járó családok hulladékainak számát is csökkentjük, az összegyűjtött tárgyak felett a gyermekekkel közösen ötletelünk, hogyan tudjuk őket felhasználni aktuális projektjeinkhez, majd kooperatív munkával meg is valósítják őket. A természetet óvó szemléletüket rendszeresen alakítjuk az öko mesékkel, gyermekeknek szóló filmvetítéssel, melyek beszélgetéseket, új ötleteket indítanak gyermekeinkben Földünk védelmében. Szelektíven gyűjtjük a csoportban létrejövő hulladékokat, virágokat ültetünk, csoportunk kedvenc témája épp a madarászat, a gyermekek saját gyűjtésű termésekből folyamatosan alakítják a természetsarok berendezését, együtt figyelik meg a növények fejlődését, nagyítóval rovarokat fürkésznek, időszakosan apróbb állatokról is gondoskodnak benne.

A tanév végén nagycsoportos gyermekeink iskolába lépnek, ezért új kiscsoportot indítunk.

Minden kedves érdeklődő családot és gyermeket szeretettel várunk a Maci csoportba!
Maci csoport

Mindennapjaink