Csiga csoport

Szeretettel várunk: Timi és Csilla óvónéni, Anett dajka néni, Kitti néni pedagógiai asszisztens

SZAKÉRTELEM - TAPASZTALAT- GONDOSKODÁS - EGYÉNI FEJLESZTÉS
A Csiga Csoportban két tapasztalt óvodapedagógus: Szűcs Péterné és Moizes-Czita Tímea várja a
gyermekeket. Farkasné Pintér Anett: mosolygós, meleg szívű dadus nénink biztosítja az érzelmi
biztonságot és jó közérzetet adó gondoskodást, odafigyelést a személyi higiéniára, a terem és a
játékeszközök tisztaságára. Munkánkban részt vesz Nagy Kitti pedagógiai asszisztens, aki az épület
mindkét csoportjában segíti nevelő, fejlesztő munkánkat, hogy a gyermekekkel való egyéni bánásmód,
egyéni fejlesztés megvalósulhasson. Csoportunkban  gyógypedagógus, alapozó mozgásterapeuta és
óvodapedagógus végzettségű kolléganők dolgoznak.
 
CSALÁDIAS ÓVODA-ÉRZELMI BIZTONSÁG
A Csiga Csoport a két csoportos Bajcsy Óvoda földszinten elhelyezkedő csoportja. Az intézmény
családias jellege meggyorsítja a gyermekek érzelmi biztonságának kialakítását. Az itt dolgozó
óvodapedagógusok mindkét csoport gyermekei számára ismerősek, folyamatosan találkozunk a
mozgásfoglalkozásokon és tehetségműhelyben, gyógytestnevelésen, ének-zenei élményfoglalkozáson
és azokon az ünnepeken, melyeket együtt szervezünk.
 
KORSZERŰ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK A SIKERES ISKOLAKEZDÉSHEZ
Az iskolák ma arra figyelmeztetnek minden óvodát, hogy a mai gyermek iskolai nehézsége a szociális
érettség: a türelem és az együttműködési képesség hiányossága, ezért mi a vegyes életkorú csoport
előnyeit kihasználva nagy hangsúlyt fektetünk a szociális tanulás lehetőségeinek kiaknázására. A
kiscsoportos gyermekek számára húzó erőt jelentenek nagyobb társaik izgalmas kutató, felfedező
tanulást biztosító tevékenységei. A nagyobb gyermekek pozitív példaképpé emelése érdekében érzelmi intelligenciát
fejlesztő játékos gyakorlatokkal, kapcsolatteremtő és kooperációs játékokkal, Freneit technikákkal és
lazító, relaxációs játékokkal, feszültségoldó technikák megismertetésével segítjük érzelmi
kiegyensúlyozottságuk kialakulását és kommunikációjuk fejlődését. A modern iskolapedagógia és a
munkahelyek is egyre inkább a kooperatív tanulási technikákat alkalmazzák, ezért csoportunk
megismerteti a gyermekeket a kooperatív ábrázolási és konstruálási módokkal. Mikro
csoportos, játékba ágyazott tanulásszervezéssel biztosítja az együttműködéshez, a sikeres
iskolakezdéshez és az életben való beváláshoz szükséges képességek gyakorlását.
 
MOZGÁSFEJLESZTÉS
A gyermekek képességfejlesztését a mozgásban alapozzuk, ebből indul a gondolkodás, a beszéd, a
matematikai képességek fejlesztése. Ezért a Csiga csoport mozgásterapeuta és gyógypedagógus
végzettségű óvodapedagógusa által a gyermekek heti két alkalommal a Delecato módszerre alapozva
vesznek részt a foglalkozásokon, melyet a mozgáskotta használatával színesítenek. Itt történik a
primitív reflexek leépítése, ami a szép írás alapja. Az egyensúlyérzék fejlesztése, ami a hosszútávú
figyelem kialakítását segíti. A nagymozgások könnyed kivitelezése,  a finommozgás, szépírás
feltétele.  Szemfixációs gyakorlatokkal alapozzuk a gyermek visszatalálását a
füzetbe másolás során. Testséma, irányok, a jobb-bal oldal fejlesztésével segítjük elő a füzetben-
könyvben való tájékozódást. A ritmus gyakorlatokkal alapozzuk a helyes írást, a helyes beszédritmust
az olvasáshoz. Montessori módszerekkel alakítjuk az időbeli tájékozódást, ami a rövid-hosszú
magánhangzók, mássalhangzók megkülönböztetésében fogja segíteni gyermekeinket az iskolai élet
sikeres megkezdésében.
 
TEHETSÉGMŰHELYEK
Mozgásos tehetségműhelyünkben széles körben ismerkedhetnek meg gyermekeink a labdás
játékokkal. Óvodánk a Bozsik
program résztvevője, évi 4 fesztivál kerül megrendezésre, melyen a szülők is részt vehetnek, így
láthatják az év során végzett tevékenységek eredményét. A legtehetségesebb gyermekek átkerülhetnek
az egyesületi programokba.
 
ÉLMÉNYPEDAGÓGIA – ÉNEK-ZENE-TÁNC
A Csiga Csoport óvodapedagógusa tart foglalkozásokat heti egy alkalommal az ” Így tedd rá”
élménypedagógiai módszer segítségével, mely a vizuális és az auditív észlelés játékos
összekapcsolásával hatékonyan segíti az ugrós néptánc elemeinek elsajátítását. Színekhez és
formákhoz kötött térformaváltásai a térforma érzéket fejlesztik. A gyermekek által is összeállítható pályái
lehetővé teszik az önálló mozgásimprovizációk létrehozását, fejlesztve a gyermekek
mozgáskreativitását. A játékos táncos pályák lehetőségeit kihasználva fejleszti a számlálás,
periodikusság és a jobb-bal oldaliság érzékelését, melyet tudatosan építünk be a programba,
összekapcsolva mozgáskotta elemeivel.
Nagy hangsúlyt kapnak e mellett a művészet pedagógiák: a bábjáték, a vizuális és mozgásos
önkifejezést segítő tevékenységek, melyeket az igényes módszertanból választott zenék inspirálnak. A
gyermekek játékos ritmusérzék fejlesztő tevékenységekben vehetnek részt, melyek az olvasáshoz
szükséges beszédritmust alapozzák, a dallamrajzolások a belső képalkotást és a zenei írás-olvasást
alapozzák, a dallamimprovizációs játékokkal pedig zenei kreativitásukat művelhetik gyermekeink. A
mozgás és a tánc során is arra törekszünk, hogy minél több érzékelő csatornát kapcsoljunk egy
cselekvéshez, mert így mélyülhetnek el igazán ismereteik, emelkednek készség szintre képességeik.

MONDJUK-LÁTJUK-HALLJUK-CSINÁLJUK
Ezt egészíti ki a Csurgó zenekar élmény foglalkozásaival, akik élő népzenéjük és élmény
pedagógiájuk segítségével, énekes játékaikkal segítik a gyermekeink számára nyújtott magyar
néphagyomány és nemzettudat átélésének kiteljesítését.

MŰVÉSZETPEDAGÓGIA - KREATIVITÁS
Népmese feldolgozó módszerrel megvalósított élményfoglalkozásokon aktivizáljuk gyermekeink
beszéd és metakommunikációs képességeit: meseszövés, bábjáték, mesefonal átadás, képről mesélés,
mese mimetizálás és mesedramatizálás során fejlődik verbális kifejező képességük és kommunikációs
képességeik. A kooperatív ábrázolással maguk által készített díszletek között élhetik át a mesék
szerepeit, helyszíneit és csodáit, mely alakítja belső képalkotó képességüket és kreatív, alkotó
fantáziájukat. A jelmezek segítik a szerepátélést, szereptartást, mely a feladattudat alapja lesz, röpítik a
fantáziát, inspirálják az önkifejező készséget, mely a kreativitás alapja. A zene szárnyán repülünk a
mesék világába, ahol az érzelmek feldolgozásra kerülnek, a lélek gyógyulásra talál, az asszociatív
gondolkodás pedig szárnyakra kel.

MONDD EL-JÁTSZD EL-TÁNCOLD EL-RAJZOLD KI-ENGEDD EL
Ezek az élmények inspirálják gyermekeinket a belső képalkotásra, a vizuális önkifejezésre, ezért sok
egyedi meserajz születik csoportunkban, melyekkel már szép sikereket értünk el rajzpályázatok
során. A tanulás óvodás gyermek esetében csak motivált érzelmi állapotban hatékony, ezért az ilyen
pozitív érzelmeket megmozgató élményekhez kötjük a matematikai és külső világ megismerését célzó
tevékenységeket is. Az óvodás gyermek cselekvéshez kötött gondolkodási műveletekre képes, ezért
minden élmény cselekvés alapú, nagy teret biztosítunk az önálló tapasztalatszerzésre, az esztétikus,
sok féle nagyságú, felületű, változatos forma és színélményt adóeszközökkel való manipulálásra,
amelyek közt a pedagógusok segítik az összefüggések, következtetések, relációk felfedezését és
megnevezését. Problémaadással, kísérletezéssel és a gyermekek érdeklődésére épített projektekkel
tartjuk életben a motivált tanuláshoz szükséges figyelmet és tanulás örömöt, mely az élethosszig tartó
tanulás alapja.
Videó

Csoportunk

Mindennapjaink

Katasztrófa védelmi rajzpályázat