Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tehetséggondozás


TEHETSÉGMŰHELYEK
Több éves felkészülési szakaszt követően, intézményünkben a 2020/2021-es nevelési évvel megkezdődik a tehetségműhelyek működtetése, az óvodában már felismerhető „tehetségcsírák” kibontakoztatásának, támogatásának tudatos és szakszerű fejlesztése.
Szakmai közösségünk a gyermekcsoportokban történő egyéni, differenciált fejlesztések mellett, nagy hangsúlyt helyez a jövőben a tanköteles korú gyermekek számára, a mikrocsoportos keretek között megvalósuló, a kimagasló adottságaik, pozitívumaik szerinti fejlesztésükre is.
Célunk:
  • A gyermekek kimagasló adottságaiknak minél teljesebb kibontakoztatása.
  • A tanköteles korú gyermekek tanulás iránti érdeklődésének minél eredményesebb felkeltése.
  • Szülők megnyerése a kora gyermekkori tehetségügynek.
A 2020. október 1-vel induló tehetségműhelyeink:
Kölcsey épület:
Csillaglesők:
Tehetséges gyermekek átlagon felüli képességeinek kibontakoztatását a gyermekek értelmi képességeinek, különös tekintettel a logikai gondolkodás fejlesztése a különböző játékba ágyazott matematikai műveletek segítségével
a természettudomány megismertetése és annak vizuális megjeleníttetése, fejlődjön kreativitásuk és fantáziájuk a változatos eszközök biztosítása által.

Csivitelők:
A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása és színesítése a tartalomhoz illő zenei anyaggal és mozgással.  A 5-6-7 éves korban kedvelt hagyományos formák biztosítása (mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok). A gyermekek nyelvi és zenei képességeinek fejlesztése az irodalom és a zene eszközeivel.

Ficergők:
Egészségtudatos magatartás formálása, rendszeres testmozgás beépítése a mindennapi életbe, tapasztalatszerzés az együtt mozgás közösségformáló erejéről, motoros képességek fejlesztése (kondicionáló-, koordinációs képességek, térbeli tájékozódás, testséma) egyensúlyérzék fejlesztése, mozgásműveltség fejlesztése, kiszélesítése, laterális dominancia fejlesztése.
Sportolási igény felkeltése és kielégítése, hogy felnőttként is életmódja szerves rész legyen az aktív testmozgás.
 
Wosinsky épület:
Zippel-Zappel:
  • A hagyományok ápolása, átörökítése.
  • A német nyelvi kompetenciák fejlesztése
  • A szokások, hagyományok, a tárgyi kultúra megismerése, ápolása segítse a gyermekek identitásának kialakítását.
Ákombákom:
A gyermekek képi, plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló és konstruáló képességének és vizuális látásmódjának megalapozása.
Sokoldalú, több érzékszervre ható ingereken keresztül a belső képek gazdagítása, belelátó képesség, képzelet fokozása (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés). Formaérzék, arányérzék, színérzék fejlesztése.
Gyermeki kreativitás elősegítése önálló elképzelések megvalósításával.
 
Bajcsy épület:
Spuri:
A tervezett mozgásanyag feldolgozása során a gyermekek újszerű eszközökkel és sokoldalú fejlődést biztosító mozgássorokkal, játékokkal ismerkednek meg. Célunk: az átlagos motoros képességek, mozgáskészségek erősítése. A gyermekekben felfedezett átlagon felüli adottságok kibontakoztatása.